دکتر سید مصطفی صالحی
مقام:
رییس هیأت مدیره/ گروه ژئوتکنیک و رئیس گروه زمین شناسی
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

دکتری رشته ژئوتکنیک از آکادمی علوم مسکو 1994

دکتری معماری از دانشگاه جهانی امریکا

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه جهانی امریکا

کارشناسی ارشد طراحی محیط دانشگاه تهران

کارشناسی زمین شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

عضو انجمن زمین شناسان حرفه ای امریکا

عضو انجمن جهانی زمین شناسان

عضو انجمن مهندسین عمران امریکا

عضو انجمن معماران امریکا

عضو نظام مهندسی معدن 280282

 عضو نظام مهندسی ساختمان

عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و هنر یزد 

ثبت 16 اختراع در زمینه های مختلف تخصصی در اداره ثبت امریکا

ثبت ۶ اختراع در اداره ثبت اختراعات جمهوری اسلامی ایران

تالیف مقالات مختلف در زمینه علوم زمین شناسیُ ژئوتکنیک و ...

عضو هیأت تحریریه نشریه زمین پویا

تالیف بیش از ۲۰۰۰ جلد گزارش مطالعات ژئوتکنیک به زبان های فارسی و انگلیسی