مهندس فضل الله نمازی میبدی
مقام:
مدیر گروه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی