مهندس علی طایفی نصرآبادی
مقام:
مدیر گروه تولید توزیع و خطوط انتقال نیرو