مهندس محمد تقی فهیمی هنزایی
مقام:
مدیر گروه معماری