مهندس حامد اقبال
مقام:
مدیر نقشه برداری
سایر اطلاعات:

متولد 1362

کارشناس ارشد نقشه برداری

کارشناس رسمی دادگستری

دارای پروانه نظارت در گروه نقشه برداری نظام مهندسی ساختمان