مهندس حسن کریمی
مقام:
مدیر آآتلیه معماری
سایر اطلاعات:

متولد 1344

کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران 1373

پایه 1  نظام مهندسی ساختمان در رشته معماری