مهندس حمیدرضا محمدی
مقام:
مدیر بخش ژئوفیزیک
سایر اطلاعات:

متولد 1346

1382 کارشناس ارشد ژئوفیزیک

1393 کارشناس ارشد سازه

همکاری با مهندسین مشاور سکو

همکاری با مهندسین مشاور سختاب

متخصص انجام مطالعات ژئوفیزیک به روش های ژئوالکتریک، ژئومگنتیک، دانهول، رادار و ...

تولید کننده دستگاه های سنجش زمین