آدرس:
بلوار ولیعصر - بلوار کارگر – خیابان فرهنگ – پلاک 79
یزد
یزد
8917787148
ایران
تلفن:
00983535228418
نمابر:
00983535255205
موبایل:
00989133560692